Quyết định phân công soạn giảng elearning

Tên file: QD-SOAN-E-LEARNING.docx
Tải về

PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NHỊ THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 137/QĐ-THCSNT Nhị Thành, ngày 04 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công soạn giảng, thẩm định, hổ trợ
soạn giáo án E-learning

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NHỊ THÀNH

Căn cứ thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Về việc Ban hành điều lệ trường PTCS, trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Công văn số 1495 /PGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2020 V/v điều chỉnh phân công soạn giảng và thẩm định bài giảng E-learning cấp THCS;
Căn cứ quyết định số 2711/QĐ- UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện Thủ Thừa về việc “Điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học”;
Xế đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công giáo viên soạn giảng, thẩm định, hổ trợ soạn giáo án E-learning gồm những Ông (Bà) có tên và nhiệm vụ như sau (Danh sách kèm theo).
Điều 2. Giáo viên được phân công soạn giảng, thẩm định, hổ trợ soạn giáo án E-learning nghiêm túc thực hiện theo sự phân công và hoàn thành đúng thời gian quy định (trong đó GVBM chịu trách nhiệm chính về nội dung bài soạn).
Điều 3. Bộ phận Chuyên môn và các Ông (Bà) có tên trong điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GDĐT;
– Như Điều 3;
– Lưu: VT.

Hồ Văn Dũng

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN SOẠN GIẢNG, THẨM ĐỊNG VÀ HỖ TRỢ
SOẠN GIÁO ÁN E-LEARNING
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-THCSNT, ngày 04 /11/2020)

STT Họ và tên Môn Thẩm định Hỗ trợ
1 Võ Thị Linh Duyên
Nguyễn Thị Thanh
Lê Thị Thùy Trang Ngữ văn Nguyễn Thị Thanh

Lê Phước An
Ngô Phương Diễm
Nguyễn Thị Ngọc Thuyết
Trần Thị Hồng Yến
2 Lê Minh Nghĩa
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Trúc Môn Toán Nguyễn Thị Thanh Tuyền
3 Trịnh Văn Thanh
Lê Hoàng Mỹ Môn Thể dục Lê Hoàng Mỹ
4 Nguyễn Ngọc Thùy
Liêu Văn Thức
Nguyễn Thị Phượng Môn Vật lý Liêu Văn Thức

5 Võ Thị Thanh Thủy
Lý Kim Đính
Huỳnh Văn Mười Môn Sinh học
Hóa học Nguyễn Văn Phụng

6 Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh An Môn Địa lý
Lịch sử Trần Thị Hồng Yến
7 Nguyễn Hoàng Tước
Trần Thị Bửu Thi Môn GDCD Trần Thị Bửu Thi
8 Trần Văn Cường Công nghệ Hồ Văn Dũng

9 Phạm Minh Tấn
Trần Thị Hồng Yến Âm nhạc Trần Thị Thùy Trang

10 Phan Minh Hải
Trần Thị Hồng Yến Mỹ thuật Trần Thị Thùy Trang

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *