TUẦN 27. TIẾT 54. BÀI 50. HỆ SINH THÁI

TUẦN 27. TIẾT 54. BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I. THẾ NÀO LÀ MỘT HỆ SINH THÁI?
– Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
– Một hệ sinh thái gồm 2 thành phần chủ yếu:
+ Thành phần vô sinh: đất, đá, nước, thảm mục,…
+ Thành phần hữu sinh:
. Sinh vật sản xuất: thực vật.
. Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.
. Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm,…
II. CHUỖI THỨC ĂN VÀ LƯỚI THỨC ĂN
1. Thế nào là một chuỗi thức ăn?
– Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích trước vừa là sinh vật bị mắt xích sau tiêu thụ.
VD: Cây cỏ →Sâu ăn lá →Cầy →Đại bàng → Vi khuẩn
2. Thế nào là một lưới thức ăn?
– Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
VD:
Dê Hổ

Cỏ Thỏ Cáo Vi khuẩn

Gà Đại bàng
* 1 lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm 3 thành phần chủ yếu: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
* BT: Từ lưới thức ăn trên em hãy liệt kê các chuỗi thức ăn và nêu tên các mắt xích chung?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *